Klachten

Klachtenregeling

Klachtenregeling voor patiënten
Wat te doen als u niet tevreden bent?
Doe uw mond open bij de tandarts!

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de KNMT terecht. We leggen graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Klachtenformulier
De Stichting Tandartsencentrum Deventer heeft een klachtenformulier die u kunt aanvragen bij onze receptie. Dit dient ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij onze receptie of ingescand gemaild te worden naar klachten@stcdeventer.nl . De klacht wordt dan binnen 15 werkdagen in behandeling genomen.

Advies van het TIP
Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (klik hier om contact op te nemen met het TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

KNMT-klachtenregeling
Als u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, mits de tandarts lid is van de KNMT en bij de KNMT-klachtenregeling is aangesloten. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk:
– een bemiddelende rol spelen;
– overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Bemiddeling
Het voordeel van bemiddeling is dat onder leiding van een deskundige bemiddelaar van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

Formele klachtbehandeling en uitspraak
Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de KNMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts.

Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de KNMT via deze link.